Sfallo

Sfallo

ΣΦΑΛΛΩ
I am mistaken
Active
Singular Plural
I
N
D
I
C
A
T
I
V
E
Pres
ent
σφάλλω σφάλλουμε, σφάλλομε
σφάλλεις σφάλλετε
σφάλλει σφάλλουν(ε)
Imper
fect
έσφαλλα σφάλλαμε
έσφαλλες σφάλλατε
έσφαλλε έσφαλλαν, σφάλλαν(ε)
Aorist έσφαλα σφάλαμε
έσφαλες σφάλατε
έσφαλε έσφαλαν, σφάλαν(ε)
Per
fect
έχω σφάλει έχουμε σφάλει
έχεις σφάλει έχετε σφάλει
έχει σφάλει έχουν σφάλει
Plu
per
fect
είχα σφάλει είχαμε σφάλει
είχες σφάλει είχατε σφάλει
είχε σφάλει είχαν σφάλει
Fut
ure
Cont
inuous
θα σφάλλω θα σφάλλουμε, θα σφάλλομε
θα σφάλλεις θα σφάλλετε
θα σφάλλει θα σφάλλουν(ε)
Simp
Fut
θα σφάλω θα σφάλουμε, θα σφάλομε
θα σφάλεις θα σφάλετε
θα σφάλει θα σφάλουν(ε)
Fut
Perf
θα έχω σφάλει θα έχουμε σφάλει
θα έχεις σφάλει θα έχετε σφάλει
θα έχει σφάλει θα έχουν σφάλει
S
U
B
J
U
N
C
T
I
V
E
Pres
ent
να σφάλλω να σφάλλουμε, να σφάλλομε
να σφάλλεις να σφάλλετε
να σφάλλει να σφάλλουν(ε)
Aorist να σφάλω να σφάλουμε, να σφάλομε
να σφάλεις να σφάλετε
να σφάλει να σφάλουν(ε)
Perf να έχω σφάλει να έχουμε σφάλει
να έχεις σφάλει να έχετε σφάλει
να έχει σφάλει να έχουν σφάλει
Imper
ative
Pres σφάλλε σφάλλετε
Aorist σφάλε σφάλτε, σφάλετε
Part
iciple
Pres σφάλλοντας
Perf έχοντας σφάλει
Infin Aorist σφάλει


2017-03-22T01:56:44+00:00